March 21, 2020

Sa lahat ng kaguruan ng PNU:

Sa gitna ng kinakaharap nating pandaigdigang suliranin laban sa COVID 19 na naging dahilan ng biglaang pagtigil ng ating mga klase at iba pang gawaing pang-akademiko, panatilihin nating nag-aalab ang ating mga sulo tungo sa pagbibigay liwanag sa ating mga mag-aaral na ipagpatuloy ang buhay nang may pinanghahawakang pag-asa, tiwala at pananalig na ang lahat ng ito ay lilipas sa tulong at awa ng Poong Maykapal.

Bilang guro, maging tunay na halimbawa tayo ng isang mabuti at responsableng mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan at alituntuning mahigpit na pinapatupad ng ating pamahalaan. Maging bukas tayo sa anumang pagbabagong magaganap at handang magtiis sa hirap na dulot ng krisis nang may mapanuring pag-iisip.

Maging bahagi tayo ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na pangangatawan, pag-iwas sa maaaring pagmulan ng virus, at pagdarasal nang taimtim at buong puso.

Sa ngayon, tayo ay magtiwala at manampalataya na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin  sa tulong ng ating Makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ng unos ay haharap tayong muli sa ating mga mag aaral na may baong bagong pag -asa at lakas para sa bagong bukas.

Sa kabila ng mga kaganapan, isang pasasalamat ang nais nating ipahatid sa ating Pangulong Bert J. Tuga at sa kanyang mga kasamahan sa administrasyon sa kanilang agresibo at rasyunal na mga planong pinapatupad para sa kapakanan ng buong sambayanan ng PNU.

Mula kaguruan, kawani at mga mag-aaral, patuloy tayong magbigay ng suporta sa kanilang adhikain para sa mas ligtas at progresibong PNU.

Patuloy tayong mag-ingat!

 

Madonna Castro-Gonzales

Rehente ng mga Fakulti