VISION

PNU North Luzon is an internationally recognized and nationally responsive teacher education university specializing in living traditions and indigenous education.

Ang Pamantasang Normal ng Pilipinas Hilagang Luzon ay kinikilala sa sandaigdigan bilang pambansang pamantasan na tumutugon sa edukasyong pangguro na dalubhasa sa mga nakagawiang tradisyon at katutubong edukasyon.

Ti Philippine Normal University North Luzon ket mabigbigbig iti sangalubungan kas pagadalan ti pagilian a mangisaysayangkat iti edukasion para kadagiti manursuro nga eksperto iti kannawidan nga edukasion ken tradision.

MISSION

PNU North Luzon is dedicated to nurturing innovative teachers and education leaders.

Ang Pamantasang Normal ng Pilipinas Hilagang Luzon ay nakatuon sa paghubog ng mga makabagong guro at namumuno sa edukasyon.

Ti Philippine Normal University North Luzon ken napudno a mangpatanor kadagiti nalalaing a manursuro ken mangidadaulo iti edukasion.

STRATEGIC DIRECTIONS

campus officials